HIGA YUCHOKU SENSEI - KATA PASSAI DAI


Higa Yuchoku Sensei
Matsumura no Passai (Passai Dai)