Oyakawa Hitoshi Sensei (Shorinji Ryu), Matsuda Hirokazu Sensei (Myobukan Shorin Ryu) Keiko kote kitae en Argentina

Oyakawa Hitoshi Sensei (Shorinji Ryu) y Matsuda Hirokazu Sensei (Myobukan Shorin Ryu)Taishinkan Kote kitae