MAKIWARA KEIKO - OKINAWA 2014

Casa y Dojo de Sensei Yonamine y Sensei Oshiro en Okinawa
Banco de Pesas utilizado por Sensei Yonamine Kosuke
Makiwara personal de Sensei Yonamine
 

 
Sensei Luis Lemos - Makiwara Keiko