Oshiro Sensei, Domo Arigato Gozaimazu !!
Oshiro Sensei, Muchas Gracias !!
Oshiro Sensei, Thank you very much !!