OSHIRO NOBUKO SENSEI Y LUIS LEMOS SENSEI - KARATE-DO SHORIN RYU TAISHINKAN

Oshiro Nobuko Sensei junto a Luis Lemos Sensei
en Taishinkan Chikara Dojo Hombu Dojo Argentina
Septiembre de 2015